VISSZA


"NEKTÁR" Alapítvány

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Számjele: 257220

 

2016 EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ...........................TOVÁBB OLVAS

2015 EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ...........................TOVÁBB OLVAS

2014 1% adó mértéke ...........................TOVÁBB OLVAS

2014 MÉRLEG, EREDMÉNY KIMUTATÁS ...........................TOVÁBB OLVAS (2014.mérleg)

 

2013 MÉRLEG, EREDMÉNY KIMUTATÁS ...........................TOVÁBB OLVAS (2013.mérleg)

 

 

"NEKTÁR" Kölcsey Iskoláért Alapítvány

2143 Kistarcsa, Kölcsey utca 1.

Számjele: 257220

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012

Az Alapítvány napló főkönyvet vezet.

Az Alapítvány közvetlenül támogatja a Simándy József Általános Iskola tanulóinak szellemi fejlődését.

224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendeletből
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.
4. § A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a lakásszövetkezet, a társasház, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet (a továbbiakban: MRP szervezet), a közhasznú besorolással nem rendelkező társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány (a továbbiakban: egyéb szervezet), illetve a közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány (a továbbiakban: közhasznú egyéb szervezet) a Tv. előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
5. § Az egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet, az alapszabályában (alapító okiratában) foglaltaknak megfelelően, a külön jogszabályokban meghatározott alaptevékenységet (tevékenység célja szerinti, lakásszövetkezeti, közhasznú, alapítványi célú tevékenység stb.), valamint ha jogszabály lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet is folytathat.
6. § (1) Az egyéb szervezet, valamint a közhasznú egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal a tv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

(2) Az egyéb szervezetnél, valamint a közhasznú egyéb szervezetnél az üzleti év azonos a naptári évvel, kivéve az év közben alakuló, illetve megszűnő egyéb szervezetnél. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
(3) A beszámoló formáját az egyéb szervezet, a közhasznú egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

A mérleg főösszege 726 ezer Ft , a tőkeváltozás 1561ezer Ft . A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2012. évben az 1 %-ból befolyt összeg 397365 Ft. Ezúton is köszönjük az 1 %-os felajánlásokat.Támogatóktól kapott összeg 290000 Ft. Köszönjük a támogatást.
Egyéb összeg 1273 Ft.

Költségek:
Könyvtári polc beszerzése: 527000 Ft
Könyvek beszerzésére fordított összeg: 49950 Ft
Támogatások (erdei iskola, belépő jegyek): 160000 Ft

A szervezet létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei közül az alapító okiratban a. pontként megjelölt az oktatást elősegítő tevékenység:
•  beszerzésre került könyvtári polc
•  könyvek
c. pontként megjelölt tevékenység:
•  erdei iskola, belépő jegyek,

Kistarcsa, 2013. 05. 26.

1. számú Melléklet...........................TOVÁBB OLVAS (2012. beszámoló)

 

 

 

2011. évi beszámoló

"NEKTÁR" KÖLCSEY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám:
18676295-1-13

2012-es évi adójának 1%-val kérjük támogassa iskolánk alapítványát!

Mérleg, Eredménykimutatás

2 5 7 2 2 2

Statisztikai számjel: 18676295-9499-569-13

Szervezet megnevezése: "„NEKTÁR"” Kölcsey Iskoláért Közhasznú Alapítvány

Szervezet címe: 2143 Kistarcsa, Kölcsey utca 1.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2011 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

Forgóeszközök (6-9. sorok)

1146

1578

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1146

1578

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+ 5.sor)

1146

1578

11.

C. Saját tőke (12-16. sorok)

1459

1578

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

15

15

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

889

1236

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENSÉGBŐL

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

242

327

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok)

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11 – 17 + 18 + 19. sor)

1146

1578

Budapest, 2012. május 15.

Kuratóriumi elnök

2 5 7 2 2 0

Statisztikai számjel: 18676295-9499-569-13

Szervezet megnevezése: „"NEKTÁR"” Kölcsey Iskoláért Közhasznú Alapítvány

Szervezet címe: 2143 Kistarcsa, Kölcsey utca 1.

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2011 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

1755

1291

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

1755

1291

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetéstől

6.

c) egyéb, ebből 1% 387 E FT

1205

741

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

550

550

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

10.

5. Egyéb bevétel

11.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.)

13.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

14.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

15.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+ B./2.)

1755

1291

16.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+ B./2.)

17.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

1513

964

18.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1513

964

19.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

20.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

21.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

22.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

0

0

23.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

24.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

25.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

26.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Budapest, 2012. május 15.

Kuratóriumi elnök

2 5 7 2 2 0

Statisztikai számjel: 18676295-9499-569-13

Szervezet megnevezése: „"NEKTÁR"” Kölcsey Iskoláért Közhasznú Alapítvány

Szervezet címe: 2143 Kistarcsa, Kölcsey utca 1.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2011 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

e

27.

G. Közhasznú tevékenység eredménye

242

327

28.

1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

242

327

29.

2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)

30.

H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.)

0

0

31.

1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)

32.

2. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.)

33.

I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.)

242

327

34.

J. Nem pénzben realizált eredmény (±G./1. ±H./1.)

35.

K. Adófizetési kötelezettség

0

0

36.

I. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.)

0

0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

37.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

38.

1. Bérköltség

0

39.

ebből: – megbízási díjak

0

40.

– tiszteletdíjak

0

41.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

42.

3. Bérjárulékok

0

43.

B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

44.

ebből: A Korm. rend.16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

Budapest, 2012. május 15.

Kuratóriumi elnök

„"NEKTÁR"” Kölcsey Iskoláért Közhasznú Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011

A mérleg főösszege 1578 ezer Ft , a tőkeváltozás 1236 ezer Ft . A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

Az Alapítvány közvetlenül támogatja a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak szellemi fejlődését.

2011. évben az 1 %-ból befolyt összeg 387444 Ft

Pályázaton elnyert összeg 550000 Ft

A fennmaradó összegek támogatóktól érkezett. A támogatást ezúton is köszönjük.

Költségek:

Nagyobb összegű ráfordítások

- kresvászon 80000 Ft

- installációs tábla 280000 Ft

- projektor 181325 Ft

A fentieken túl könyvekre, belépő jegyekre nyújtott támogatást az alapítvány.

Az elnyert támogatás szakmai beszámolója:

Kamaraszínházunk tárgyi és technikai fejlesztése volt a fő cél. Az elmúlt évben már kihasználtuk a paravánok adta lehetőségeket.

A használat során további négy darabra lett szükség, melyeket a pályázatból megvalósítottunk.

A paravánok fakeretének állagmegóvása fontos volt, hogy a keretek ne száradjanak szét, ezért a pályázati összeg egy kisebb hányadát kénytelenek voltunk felületkezelő anyagokra fordítani.

Ezen célkitűzések megvalósításával a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezvényei méltó közösségi térben méltóbb technikai felszereltség mellett valósulnak meg.

Kistarcsa, 2012. 05. 15.

………………………………….

 

 

Lap tetejére